982 16 666 editor@tilt.work
Velg en side

Kjøps- og medlemsbetingelser

av 17.06.21 16:22

Kjøps- og medlemsbetingelser for 

“Personvern og IT-sikkerhet” 

tilrettelagt av Tilt Work as

1. Innledning og bakgrunn

Tilt Work AS (heretter ”Tilt”) tilbyr nettverksdeltakelse innen nærmere angitte tema til medlemmer mot betaling. Tilt kan avvise anmodninger om medlemskap uten nærmere begrunnelse. Disse betingelsene og Tilt’s Personvernerklæring utgjør medlemsbetingelsene som gjelder for alle som Tilt inngår avtale med om adgang til nettverket og tilhørende innhold/materiale/ressurser. Ved inngåelse av medlemskap aksepterer medlemmet disse betingelsene. Betingelsene kan kun fravikes ved skriftlig avtale.

2. Medlemskap, innlogging og adgang til nettverket

Hvert medlem oppretter en profil som skal anvendes for å logge inn på nettverkets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Brukernavn og passord er fortrolig informasjon og skal oppbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke selge, overdra eller på annen måte gi andre personer adgang til – eller bruke – fasiliteter eller innhold på det område på nettstedet som er forbeholdt medlemmer, med mindre dette er særskilt avtalt med Tilt. All bruk av tjenesten skjer for øvrig på eget ansvar.

3. Søknad, godkjenning, betaling og faktureringsopplysninger

Det søkes om medlemskap i det enkelte nettverk. Dette gjøres for å sikre en god sammensetning av medlemmene i nettverket. Ved godkjent søknad om medlemskap til nettverket faktureres medlemmet for den første årlige abonnementsperiode. Deretter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyret forut for hver abonnementsperiode. Medlemmet kan ikke sette medlemskapet i bero («på pause») og dermed utsette den automatiske fornyelsen av medlemskapet.

4. Tilgang til ytelsene

Tilt gir medlemmet tilgang til nettverkets medlemsområde og tilhørende ytelser innen 5 virkedager etter mottak av det fakturerte beløpet.

5. Oppsigelse og automatisk forlengelse av medlemskap

Medlemskapet fungerer som abonnementsordning og gjelder inntil det sies opp skriftlig innen tre måneder forut for utløpet av en abonnementsperiode. I oppsigelsesperioden fortsetter medlemskapet som normalt. Sies ikke medlemskapet opp, eller oppsigelsen ikke er rettidig, forlenges det automatisk for en ny abonnementsperiode med automatisk fakturering av det årlige medlemsgebyret, jf. pkt. 3. Ved oppsigelse eller heving av medlemskapet, uansett årsak, erstattes ikke det innbetalte medlemsgebyret, med mindre det kan påvises mislighold, jfr. pkt. 11.

Medlemmet skal sende en evt. oppsigelse til admin@tilt.work.

Medlemmet har tilgang til nettverkets ressurser i inntil 4 uker etter at medlemskapet opphører.

6. Bruk av teknologi

Tilt anvender forskjellige teknikker, teknologier og programvare fra tredjepart for å tilrettelegge for nettverksaktivitetene, samt til overvåking av tekniske aspekter ved tjenesten. Tilt anvender også cookies på hjemmesiden med det formål å kunne yte medlemmene en bedre brukeropplevelse. Se for øvrig Tilt’s Personvernerklæring. Ved påmelding gir medlemmet samtykke til Tilt’s bruk av slik teknologi.

7. Rettigheter, opphavsrett og eierskap

Alt innhold på www.tilt.work og tilhørende undersites, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafikk, bilder, logoer, varemerker, videoer, sideoppsett, design, spørsmål og svar på Tilt’s forum mv., er beskyttet ved lov og tilhører Tilt (eller navngitt tredjepart). Medlemmers profilopplysninger, kommentarer og øvrige data registrert og/eller tilført Tilt som del av medlemskapet, anses som innhold i denne forstand.

8. Forbud mot kopiering

Medlemmet skal ikke kopiere, eller ta opp på eksterne lagringsmedium, innhold som er forbeholdt medlemmer. Overtredelser kan bli rettsforfulgt.

9. Ansvar

Medlemmets bruk av tjenesten skjer på eget ansvar. Tilt er ikke erstatningsansvarlig for bruk av tjenesten eller dens innhold, herunder for tap av inntekter, driftstap eller tap av data, ei heller for tap grunnet driftsforstyrrelser e.l.

10. Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig og med konkret angivelse av hvilke feil eller mangler det reklameres på.

11. Mislighold

Ved vesentlig mislighold kan hver part si opp avtalen med 14 dages skriftlig varsel. Manglende betaling betraktes alltid som vesentlig mislighold. Er det påvist vesentlig mislighold fra Tilt’s side, skal Tilt refundere medlemmet et beløp tilsvarende den gjenstående, «ubrukte» delen av abonnementsavgiften. Slik andel beregnes ved at abonnementsavgiften deles i 12 like deler, hvoretter beløpet som refunderes tilsvarer en del for hver av de hele måneder som gjenstår av abonnementsperioden.

12. Force majeure

Partenes forpliktelser i henhold til avtalen utsettes ved force majeure, altså ved forhold som ligger utenfor partenes kontroll og som partene ved avtalens inngåelse ikke kunne ha forutsett eller burde ha tatt i betraktning. Utsettelsen av forpliktelsene varer så lenge force majeur er i effekt.

13. Øvrige bestemmelser

En vesentlig del av nettverkets innhold og deltakelse forutsetter tilgang til en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser som gjør vedkommende i stand til å logge inn på medlemsområdet til nettverket. Tilt er ikke ansvarlig for tekniske forhold på mottakersiden som forhindrer medlemmet i å få tilgang til medlemsinnholdet.

14. Tvister og verneting

Enhver tvist mellom Tilt og medlemmet skal først søkes løst ved forhandling. Om partene ikke oppnår enighet innen 14 dager kan tvisten avgjøres i domstolene etter norsk rett. Oslo tingrett er verneting.

15. Tilbyder av tjenesten og datansvarlig

Nettverket tilbys og administreres av Tilt Work AS, org.nr. 925 218 324.  Samme selskap er dataansvarlig i henhold til Personopplysningsloven. 

16. Kontaktopplysninger til tilbyder og dataansvarlig

Tilt Work AS

Akersbakken 37B

0172 Oslo

e-mail: admin@tilt.work

17. Endringer i medlemsbetingelsene

Tilt forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene uten forutgående melding til medlemmene. De til enhver tid gjeldende medlemsbetingelser vil ligge tilgjengelig på nettverkets medlemsområde og/eller bli tilsendt medlemmet pr. e-mail forut for medlemskapsinngåelse.

Endringer i medlemsbetingelsene som medfører reelle endringer i plikter og rettigheter vil alltid bli tilsendt medlemmene på e-post i rimelig tid forut for iverksettelse.

Nyere versjoner av medlemsbetingelsene erstatter eldre versjoner fullt og helt. Alle medlemmer oppfordres til jevnlig å holde seg orientert om endringer i betingelsene.